เงื่อนไขในการบริการและการรับ
ประกันสินค้า (Claim of Service)


 

บริษัท โพรออโต้เกตส์ ได้คำนึงถึงความสำคัญในการบริการเป็นอย่างยิ่ง เพราะเราเชื่อว่าลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจสูงสุดหากได้รับบริการที่ดี เยี่ยมพร้อมกับสินค้าระดับคุณภาพ ดังนั้นเพื่อความมั่นใจในบริการของโพรออโต้เกตส์ ทางบริษัทฯพร้อมที่จะดูแลลูกค้าตลอดระยะเวลารับประกันสินค้าตามเงื่อนไข ดังนี้

 1.  ทางบริษัทฯรับประกันสินค้าเป็นเวลา 2 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า (เฉพาะมอเตอร์ รับประกัน 2 ปี  โฟโต้เซลล์และไฟกระพริบ 1 เดือน และรีโมท 7 วัน)   โดยหากสินค้าเกิดขัดข้อง  ชำรุดหรือเสียหาย อันเกิดจากความผิดปกติของตัวสินค้าเอง และไม่ใช่ผลที่เกิดจากการกระทำที่ไม่พึงประสงค์ของลูกค้า บริษัทฯ ยินดีที่จะจัดส่งทีมงานไปยังสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อทำการซ่อมแซมหรือปรับแต่งสินค้าให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ   

 2.  การรับประกันสินค้า จะครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่มีสติกเกอร์รับประกันแปะไว้ที่ตัวมอเตอร์เท่านั้น หากไม่มีสติกเกอร์ปรากฏ  ลูกค้าต้องเสียค่าบริการตามปกติ

 3. กรณีเกิดความชำรุดของสินค้า ภายใน 7 วันนับจากวันที่ติดตั้ง ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม

 4. กรณีเกิดความชำรุดของสินค้า เกินเวลา 7 วัน นับจากวันที่ติดตั้ง ทางบริษัทฯ จะจัดส่งทีมงานเข้าไปตรวจสอบเพื่อซ่อมแซมสินค้าให้ใช้งานได้ตามปกติ  โดยใช้เงื่อนไขรับประกัน ตามที่ได้กล่าวไว้ในข้อ 1 เป็นเกณท์ 

 5. กรณีเกิดความชำรุดของสินค้าที่ไม่อยู่ในประกัน หมดประกัน หรือทำผิดเงื่อนไข ในการรับประกันสินค้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่ขอรับผิดชอบในการรับประกัน สินค้า และไม่ทำการซ่อมสินค้าให้โดยที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งทาง บริษัทฯจะแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า

 6. สินค้าของของบริษัทฯ จะได้รับการรับประกันในกรณีชำรุดหรือบกพร่อง อันเกิดจากความขัดข้องในการใช้งานปกติจริงเท่านั้น โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่ จะไม่รับประกันสินค้า หรือเคลมสินค้าในกรณีที่เกิดจากเหตุ ดังนี้

  6.1 สินค้าที่มีสภาพภายนอกที่ผิดรูปแบบ หรือผิดรูปทรงไปจากเดิม อาทิเช่น แตก, หัก, บิ่น,งอ, ยุบ, เบี้ยว, ทะลุตลอดจนมีบางชิ้นส่วนที่ขาดหายไป

  6.2 สินค้าที่ไม่ได้เกิดจากการใช้งานตามปกติ หรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกวิธี อาทิเช่น มีคราบน้ำ, มีรอยสนิม,ตะไคร่น้ำ, มีรอยไหม้ ตลอดจนสายวงจรทางไฟฟ้าฉีก
  ขาด เป็นต้น

  6.3 การชำรุดเสียหายอันเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, อัคคีภัย, อุทกภัย และจากคุณภาพ ของน้ำที่ผิดปกติ เช่น มีกรวดทราย,น้ำเค็ม 
  น้ำกร่อย, กรด,ด่าง,สารเคมีต่างๆ,กระแสไฟฟ้าตก ไฟเกินรวมถึงจากการขนส่ง


  6.4 การติดตั้ง ดัดแปลง แก้ไข ตัดต่ออุปกรณ์ใดๆที่ผิดไปจากมาตรฐานเดิม หรือ ถูกแก้ไขซ่อมแซมซึ่งไม่ได้อยู่ในการควบคุมดูแล จากทีมงานของบริษัทฯ โดยมิได้แจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า

  6.5 ความเสียหายอันเกิดจากสัตว์ และแมลงต่างๆ

  6.6 หมายเลขสินค้า หรือสติ๊กเกอร์ในการรับประกันมีรอยฉีกขาด หลุดหาย ถูกแก้ไข ลบ ขีด ฆ่า หรือถูกทำลาย

 7. กรณีที่ลูกค้าได้ทำผิดข้อตกลง และเงื่อนไขในการประกันสินค้าดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ทางบริษัทฯ จะถือว่าการรับประกันสินค้านั้นสิ้นสุดลงโดยทันที (ยกเว้น การได้รับ อนุญาตหรือ ยินยอมจากทางบริษัทฯก่อนแล้วเท่านั้น)

 8. การรับประกันสินค้าจะไม่ครอบคลุมถึงส่วนประกอบที่เป็นพลาสติก และส่วนประกอบภาย นอกเครื่องที่เสื่อมสภาพ หรือชำรุด เนื่องจากขาดการระวังรักษา หรือวางไว้ในสถานที่ เสี่ยงต่อการเกิดรอยขีดข่วน, เป็นสนิม, ผุกร่อน และสีซีดจาง

 9. ชิ้นส่วนอะไหล่ที่อยู่ในระยะเวลาการรับประกันตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ข้างต้น และมิได้กระทำผิดตามเงื่อนไงการรับประกันดังที่ได้กล่าวมา ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะดูแล สินค้าที่ส่งเคลมหรือซ่อมจนกว่าปัญหานั้นๆจะหาย ก่อนส่งสินค้าคืนให้แก่ลูกค้า โดยทางบริษัทฯ จะไม่คิดค่าใช้จ่ายเรื่องการบริการใดๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้น

 10. โปรดตรวจสอบความถูกต้องในรายการสินค้าที่ส่งซ่อม ให้ครบตามรายการที่ระบุไว้ใน  เอกสารของการส่งซ่อมหลังจาก ที่ได้รับสินค้าคืนเรียบร้อยแล้ว

 11. กรณีที่ ผู้ส่งสินค้าซ่อม พบว่า มีอุปกรณ์ หรือสินค้าที่ส่งมาซ่อมชิ้นใดไม่เรียบร้อย หรือ มีรายการใดไม่ครบตาม รายการในเอกสารที่ส่งซ่อม กรุณาแจ้งทีมงานหรือฝ่ายบริการของบริษัทฯ ทราบภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่วันที่รับสินค้ากลับคืนแล้ว หากพ้นจากเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่ขอรับผิดชอบต่อความ เสียหายที่เกิดขึ้น